Active Directory Organizational Unit Structure

Active Directory’de kullanılan Organizational Unit’leri görüntülemek ve export etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Görüntülemek için,

Get-ADOrganizationalUnit -Properties CanonicalName -Filter *| Sort-Object CanonicalName | Format-Table CanonicalName, DistinguishedName

TXT Dosyasına export etmek için,

Get-ADOrganizationalUnit -Properties CanonicalName -Filter *| Sort-Object CanonicalName | Format-Table CanonicalName, DistinguishedName > C:\OUStructure.txt