Organization Unit’lerin Silinmeye Karşı Korunması

Actve Directory OU’larının accidenatal deletion yapılamaması, korumalı moda alınması için aşağıdaki powershell komutu kullanılır.

Get-ADOrganizationalUnit –filter  *  -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion –eq $false} | Set-ADOrganizationalUnit  -ProtectedFromAccidentalDeletion $true