SIDHistory Attribute

Active Directory account’larında sid history özelliği bulunanları tespit etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Get-ADUser -Filter * -Property sIDHistory | Where sIDHistory | Select-Object name, sIDHistory -ExpandProperty sidHistory | Format-Table name, sIDHistory –AutoSize