Password Expiry Date

Active Directory’de bulunan kullanıcıların password’lerinin expire olacağ zamanı tespit etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Get-ADUser -filter {Enabled -eq $True -and PasswordNeverExpires -eq $False -and PasswordLastSet -gt 0 } -Properties "Name", "msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed" | sort msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed | Select-Object -Property "Name", @{Name = “PasswordExpiry”; Expression = {[datetime]::FromFileTime($_.”msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed”).tolongdatestring() }}