Installed Windows Features

Domain Controller’a yüklü olan feature’ları görüntülemek için aşağıdaki powershell komutunu kullanabilirsiniz.

Import-module servermanager ; Get-WindowsFeature | where-object {$_.Installed -eq $True} | format-list DisplayName