When Created User Account

Active Directory’de bulunan kullanıcıların ne zaman oluşturulduğunu tespit etmek amacıyla aşağıdaki powershell komutu kullanılır.

Get-aduser -filter * -properties whencreated | ft name, whencreated > c:\Volsys\WhenCreUsers.txt