Active Directory Domain’de Oturum Açmamış Kullanıcıların Tespit Edilmesi

Finding, never logged on accounts to the AD domain

Active Directory domain’de kullanıcısı bulunan ancak hiç oturum açmamış accountları tespit etmek için aşağıdaki komutlar kullanılır.

Get-ADUser -Filter {(lastlogontimestamp -notlike "*") -and (enabled -eq $true)} | Select Name,DistinguishedName