Active Directory 2019 Bulk Kullanıcı Oluşturma

AD toplu kullanıcı oluşturma

Active Directory’de daha önceden belirlenmiş özellikler de kullanıcı oluşturmak için önce CSV dosyası hazırlıyoruz. İstenen özellikler için attribute’lerini giriyoruz. Dosyamız hazır olduktan sonra bu bilgileri Active Directory’ye import edecek olan Script’I düzenliyoruz.

Örnek olarak,

Aşağıdaki gibi excel’I hazırlıyorum. Veri girişi yapacağım Attribute’ler 1. Satırda bulunmaktadır. Istediğim diğer attribute’leri de G stunundan sonra girebilirim

Excel hazırlandıktan sonra CSV formatında bu dosyayı kaydedediyorum.

CSV format görünümü aşağıdaki gibidir.

Oluşturduğum dosyanın adı YK_volys.csv

Bu dosyanın içeriğini import yapmak için aşağıdaki script’I kullanıyorum.

—————————————————————————————–

Import-Module activedirectory

  $ADUsers = Import-csv C:\YK_volsys.csv

foreach ($User in $ADUsers)

{

               $Username         = $User.username

               $Password          = $User.password

               $Firstname         = $User.firstname

               $Lastname          = $User.lastname

               $OU                      = $User.ou

    $email      = $User.email

    $streetaddress = $User.streetaddress

    $city       = $User.city

    $zipcode    = $User.zipcode

    $state      = $User.state

    $country    = $User.country

    $telephone  = $User.telephone

    $jobtitle   = $User.jobtitle

    $company    = $User.company

    $department = $User.department

    $Password = $User.Password

                              if (Get-ADUser -F {SamAccountName -eq $Username})

               {

                              Write-Warning “A user account with username $Username already exist in Active Directory.”

               }

               else

               {

                              #User does not exist then proceed to create the new user account

                              New-ADUser `

            -SamAccountName $Username `

            -UserPrincipalName “$Username@volsys.com” `

            -Name “$Firstname $Lastname” `

            -GivenName $Firstname `

            -Surname $Lastname `

            -Enabled $True `

            -DisplayName “$Lastname, $Firstname” `

            -Path $OU `

            -City $city `

            -Company $company `

            -State $state `

            -StreetAddress $streetaddress `

            -OfficePhone $telephone `

            -EmailAddress $email `

            -Title $jobtitle `

            -Department $department `

            -AccountPassword (convertto-securestring $Password -AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $True

               }

}


CSV dosyamın olduğu path’I  ve adını script içerisinde değişitirmek gerekiyor.

  $ADUsers = Import-csv C:\YK_volsys.csv

Ardından scriptimi YK_volsys.ps1 olarak kaydettikten sonra admin haklarına sahip bir powershell’de çalıştırıyorum.


Active Directory’de kontrol ettiğim de, kullanılcıların belirttiğim attribute’ler ile oluşması sağlanmış oldu.