FGPP Settings

Fine Grained Password Policy konfigürasyonunu görüntülemek için aşağıdaki powershell komutu kullanılır.

Get-ADFineGrainedPasswordPolicy -Filter {Name -like “*”} | ft Name, Precedence,MaxPasswordAge,MinPasswordLength