Active Process Control

Domain Controller’larda çalışan aktif process’leri görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılır.

Get-Process | where {$_.mainWindowTitle} | Format-Table id, name, mainwindowtitle -autosize